Kodukord

 • Sisseregistreerimine algab saabumise päeval algusega kl 15.00. Välja registreerimine toimub lahkumise päeval hiljemalt kl 12:00.
 • Üürileping sõlmitakse ainult isikut tõendava dokumendi alusel. Isikutuvastus ja registreerimine on kohustuslik kõikidele majutujatele. Hilltop Apartments garanteerib isikuandmete konfidentsiaalsuse.
 • Teenuse kasutamisele kehtib vanuse alampiirang. Hilltop Apartments ei paku teenust ega majuta alla 25 aastasteid külalisi. Piirang laieneb kõikidele majutujatele. Piirang ei laiene lastega või lähisugulastega majutuvatele külalistele.
 • Hilltop Apartments garanteerib külaliste isikuandmete kaitse ja konfidentsiuaalsuse. Hilltop Apartments korteri puhul on tegemist külaliskorteriga, mida üüritakse lühiajaliselt. Külaliskorterite väljaüürimine on majutusteenus, millele ei rakendu ühelgi juhul seadustes eluruumi üürimisega kaasnevad õigused ja kohustused ega kodu puutumatuse kaitse.
 • Üürilepingut ei sõlmita isikutega, kes on kahjustanud Hilltop Apartments vara või varasemalt rikkunud lepingu tingimusi (k.a Hilltop Apartments partnerite juures ning isikutega, kelle kohta on sarnased rikkumised avalikustatud); kes on politseis tagaotsitavad; kes on alkoholi- või narkootilises joobes. Korterit on lubatud kasutada üksnes majutumise eesmärgil. Korterit on keelatud kasutada pidutsemiseks, ürituste korraldamiseks, majandus- ja kutsetegevuseks ja muudel eesmärkidel, mis ei ole üksnes konkreetsete registreeritud külaliste majutamine. Korteri kasutamisel mistahes muul eesmärgil kui majutumiseks on Hilltop Apartments’il õigus leping erakorraliselt koheselt üles öelda ning külalised on kohustatud korteri viivitamatult vabastama. Korteri kasutamisel mistahes muul eesmärgil kui majutumiseks on Hilltop Apartments’il õigus kliendilt nõuda leppetrahvi summas 200 eurot. Seejuures võib Hilltop Apartments kasutada mõlemat nimetatud õiguskaitsevahendit (lepingu ülesütlemine ja leppetrahvi nõudmine) samaaegselt. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta mõistab leppetrahvi tasumise kohustuse eelduseid ning kinnitab, et tema hinnangul on leppetrahv mõistlikus suuruses.
 • Öörahu kehtib vastavalt Eesti Vabariigi seadustele (üldjuhul kella 22:00-st kuni 6:00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00:00-st kuni 7:00-ni). Sel ajal on korteris keelatud teha müra või valgusefekte, mis häirib teisi majaelanikke. Öörahu ajal teisi majaelanikke häiriva müra või valgusefektide tekitamise eest on Hilltop Apartments’il õigus kliendilt nõuda leppetrahvi summas 200 eurot. Leppetrahvi nõudeõiguse tekkimiseks piisab, kui Hilltop Apartments on saanud vastava teate häiritud majaelanikult. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta mõistab leppetrahvi tasumise kohustuse eelduseid ning kinnitab, et tema hinnangul on leppetrahv mõistlikus suuruses. Registreerimata külalised peavad olema öörahu ajaks korterist lahkunud. Kui öörahu ajal viibivad korteris isikud, kes ei ole majutujatena registreeritud, on Hilltop Apartments´il õigus nõuda kliendilt leppetrahvi summas 100 eurot iga registreerimata isiku kohta. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta mõistab leppetrahvi tasumise kohustuse eelduseid ning kinnitab, et tema hinnangul on leppetrahv mõistlikus suuruses. Leppetrahvi tasumine ei anna registreerimata külalistele õigust korterisse jääda. Hilltop Apartments’il on õigus kohustada registreerimata isikud viivitamatult lahkuma.
 • Hilltop Apartments personalil on õigus teostada järelevalvet lepingu tingimuste järgimise kontrollimiseks. Käesoleva lepingu rikkumise korral on personalil õigus siseneda korterisse ilma kliendi ja tema külaliste nõusolekuta.
 • Hilltop Apartments teenuste eest mittetasumisel või arve tasumisest keeldumise korral lahendatakse tekkinud probleemid Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras. Kohapeal tasumata jäänud arvete eest on Hilltop Apartments’il õigus esitada kliendile arve tagantjärgi.
 • Korterisse kaasa toodud ning valveta jäetud väärisesemete, eksponaatide ning tehniliste seadmete kahjustamise, hävimise või kadumise eest vastutab klient.
 • Kliendil ei ole õigust Hilltop Apartments kuuluvaid seadmeid ja inventari ümber paigutada ega korterist välja viia. Seadmete ja inventari purunemise või kahjustamise korral tasub klient Hilltop Apartments’ile seadmete ja inventari remondikulu ja/või soetamismaksumuse 100% ulatuses vastavalt kinnitatud hinnakirjale või ostuhinnale.
 • Koduloomad ei ole Hilltop Apartments külaliskorterites lubatud
 • Korteris ja korterelamu trepikojas on suitsetamine keelatud. Käesolevas punktis sätestatud keelu rikkumise korral on Hilltop Apartments’il õigus nõuda kliendilt leppetrahvi summas 200 eurot. Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et ta mõistab leppetrahvi tasumise kohustuse eelduseid ning kinnitab, et tema hinnangul on leppetrahv mõistlikus suuruses.
 • Klient on kohustatud korterit kasutama heaperemehelikult.
 • Kui korter vajab peale üürilepingu lõppemist suurpuhastust, on Hilltop Apartments’il õigus kliendilt nõuda 50€ lisatasu. Suurpuhastus on igasugune koristus, mis ületab tavapärase koristuse mahu või nõuab ajaliselt pikemat koristuse aega.
 • Ükskõik millise ülaltoodud lepingu sätte rikkumisel kliendi poolt on Hilltop Apartments’il õigus üürileping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda ning kohustada klienti korteri viivitamatult vabastama olenemata kellaajast.